verklarende woordenlijst

Wegwijs in schoolse termen

 

Afkorting of term Verklaring afkorting Uitleg
A
ASO Algemeen Secundair Onderwijs derde tot zesde jaar middelbaar onderwijs met algemene leervakken als taal, Latijn, economie, wiskunde, . . .
A-stroom   eerste en tweede jaar middelbaar onderwijs, voorbereiding op ASO, TSO en KSO
AVI-niveau Analyse Van Individualiseringsvormen Dit is een opdeling in niveaus (van 1 tot en met 9) van de moeilijkheidsgraad van teksten en boeken. Zowel het aantal woorden, lettergrepen en de lengte van de zinnen zijn van belang binnen een bepaalde tijdslimiet. Het tempo en aantal fouten zijn bepalend voor het AVI-niveau. Deze test wordt op regelmatige tijdstippen afgenomen: meestal begin, midden en op aanvraag eind schooljaar. Op basis van deze resultaten lezen het 1ste, 2de en 3de leerjaar in niveaugroepen.
Bij sommige boeken in de bibliotheek staat dit AVI-niveau vermeld. Het is aangeraden om de kinderen thuis ook vaak te laten lezen, volgens eigen AVI-niveau.
   
B
Betrokkenheid   De mate waarin de leerlingen betrokken zijn bij een les? Werken ze mee? Zijn ze actief? Zijn ze aandachtig? Zijn ze geïnteresseerd?
BuO Buitengewoon Lager Onderwijs Lagere scholen voor kinderen die door hun handicap, leerstoornis of ernstig gedragsprobleem meer aandacht of individuele begeleiding nodig hebben.
BSO Beroeps Secundair Onderwijs derde tot zesde jaar middelbaar onderwijs met beroepsrichtingen, veel praktijk zoals elektriciteit, hout, personenzorg, haarkapper, . . .
B-stroom   eerste en tweede middelbaar, voorbereiding op BSO
buitenschoolse opvang   Dit is een initiatief dat kinderen van de kleuter- en de lagere school opvangt.
   
C
CLB Centrum voor Leerlingen-begeleiding Het CLB is een team dat bestaat uit artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en psychologen/pedagogen. De dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis. Ouders kunnen er steeds terecht na afspraak (met of zonder medeweten van de school). Je kan er terecht voor vragen/problemen/twijfels rond gezondheid, gedrag en opvoeding, algemene ontwikkeling, leren en studeren of studiekeuze van je kind.
http://www.vclbzov.be/zottegem.htm
Cognitief   Alles wat met de denkontwikkeling en kennis te maken heeft.
COS Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Het COS voert een multidisciplinair onderzoek uit bij (in hoofdzaak) jonge kinderen met (het vermoeden van) ontwikkelingsproblemen.

http://home.scarlet.be/~cosgent/

   
D
Differentiëren   Verschil maken in niveau en tempo binnen een klas en/of huiswerk en lessen.
   
E
Eindtermen   Wat de kinderen allemaal moeten kunnen en kennen op het einde van het schooljaar.
Ergotherapeut   Specialist die manieren aanleert om materialen goed te kunnen gebruiken.

Bv. pengreep, rekenmateriaal gebruiken,…

     
F  
   
G
GOK Gelijke Onderwijs Kansen De overheid geeft extra steun aan scholen om extra zorg te bieden aan sommige leerlingen.
GON Geïntegreerd Onderwijs Speciale hulp in de klas meestal voor kinderen die van het buitengewoon onderwijs terugkeren naar het gewoon onderwijs.
   
H    
   
I
ICT Informatie- en Communicatietechnologie Leren werken met de computer van het 1ste tot en met het 6de leerjaar. Dit gaat van basisleerstof (bv: werken met Publisher). Leren werken met media (CD-speler, DVD-speler, cassetterecorder,…)
IQ-test   Intelligentietest, testen hoe verstandig je bent.
   
J    
   
K
Kinesist   Specialist voor beweging, massage en controle van het lichaam.
Kontrabas   Indien nodig kan een hertesting, mits toestemming van de ouders, een aantal maanden later gebeuren. Deze test heet de kontrabas en bevat dezelfde onderdelen als de toeters. Deze wordt opnieuw met hetzelfde team besproken. De hertesting gebeurt door het CLB.
KVS kleutervolgsysteem Het KVS is een systeem speciaal voor kleuters. We volgen de globale ontwikkeling van kinderen, alsook het welbevinden en de betrokkenheid. Alle domeinen (taal, motoriek, denken, emotionele, lichamelijke ontwikkeling,… komen aan bod)
   
L
Logopedist   Specialist voor leerproblemen, vooral taal en spreken, maar ook voor rekenen.
LVS Leerlingvolgsysteem Het LVS is een systeem speciaal voor lagere schoolkinderen. We volgen de prestaties voor bepaalde vakken, alsook het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen. Het richt zich vooral op de leerstof van spellen, lezen en wiskunde. Werken met het LVS omvat 3 belangrijke stappen: signalering, analyse en handelen. Het LVS is een systeem dat alle kinderen regelmatig gedurende hun hele schoolloopbaan in kaart brengt a.d.h.v. gestandaardiseerde instrumenten. Op deze wijze kunnen aangepaste maatregelen getroffen worden voor kinderen die (dreigen) niet (langer) optimaal (te) profiteren van het onderwijsaanbod.
   
M
Medisch consult   Medisch onderzoek voor je gezondheid
MPI Medisch Pedagogisch Instituut Dit is een verblijfsvoorziening voor kinderen met een handicap, gekoppeld aan een school.
MDO Multi-Disciplinair Overleg Samenkomst van de leerkracht, zorgcoördinator, GOK-leerkracht, directie, CLB en eventueel externe diensten (logopedist, revalidatiecentrum, …) De leerkrachten bespreken de leerlingen waarbij ze problemen ervaren. Als team (van deskundigen) proberen we een oplossing te zoeken, die dan ook opgevolgd wordt. Wij voorzien voor elke klas 3 overlegmomenten (begin, midden, eind) per schooljaar. Naar noodzaak worden extra overlegmomenten ingelast. Uit het MDO kan de noodzaak volgen om een overleg tussen het (volledige) team en ouders te voorzien.
   
N    
   
O
OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Het OCMW is een centrum waar je terecht kan voor verschillende vragen rond: wonen, welzijn, financiële hulp, thuiszorg, verslaving, . . .
www.ocmw
Ontwikkelingsdoelen   Wat een kind moet kunnen en kennen op het einde van de kleuterschool.
OVSG Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap OVSG is een pedagogische begeleidingsdienst voor het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Ze helpen scholen bij het ontwikkelen van hun eigen pedagogisch project, ze ontwikkelen en stimuleren initiatieven, ze geven bijscholingen aan scholen.
www.ovsg.be
   
P
Percentiel zone toetsen LVS   De toetsen van het LVS zijn afgenomen bij een grote proefgroep. Zo werden ‘normentabellen’ opgesteld. Elke prestatie van een leerling wordt vergeleken met deze proefgroepgegevens. Elke behaalde uitslag wordt omgezet in zones en percentielen (a.h.v. tabellen) De score wordt uitgedrukt in zones (van A tot en met C) en percentielen (rangschikking op 100, maar dan omgekeerd).
Bv: uitslag spellingtoets: 45 op 60. Als we dit omzetten naar percentiel wordt dit: 35 (65e plaats op 100), omzetting naar zone: zone C. Dit is een gewone score.
Preventie   Problemen voorkomen, ervoor zorgen dat iets niets gebeurt.
Psycho-motorisch   Coördinatie/controleren van je eigen bewegingen.
fijne motoriek: bv. schrijven, pen vasthouden, knippen, ..
grove motoriek: bv. bewegen, bal gooien en opvangen, springen, evenwicht,
lateralisatie: ontwikkeling tussen rechts- en linkshandig kleuren, schrijven, …
   
R
Remediëring   Behandelen van problemen, tekorten bijwerken.
RC Revalidatiecentrum Revalidatiecentrum, ook wel afgekort als RC, is een dienst met verschillende specialisten voor kinderen met problemen. Er werken logopedisten, ergo-therapeuten, kinesisten, psychologen, maatschappelijk werkers, … Vooraleer je in aanmerking komt om in een RC therapie te volgen, worden er testen afgenomen. Dit onderzoek moet eerst uitwijzen dat er op minstens 3 domeinen problemen zijn. Bv. rekenen, aandacht, spellingproblemen, psycho-motorische problemen, …
   
S
Schoolrijpheid   Alles wat een kind moet kunnen en kennen om goed te starten in het 1ste leerjaar. Bij kennen gaat het over lees- en rekenvoorwaarden.
Bij kunnen gaat het om volgehouden aandacht, groepsinstructies opvolgen, stilzitten, aandachtig luisteren, …
Screening   Een manier om welbevinden, betrokkenheid en competenties bij leerlingen te “meten”. We werken met een vijfpuntenschaal. Vanuit de bevraging kom je als leerkracht te weten wat er in de aanpak en leercontext extra aandacht vraagt: bv. klassen- of schoolsfeer, aanpassingen aan niveau van leerlingen, andere werkvormen, . . . Deze screening wordt een aantal keer per schooljaar uitgevoerd om een evolutie te zien.
Secundair Onderwijs   Onderwijs van twaalf tot achttien jaar.
Signaliseringstoetsen LVS   Tweemaal per schooljaar (midden en einde schooljaar) nemen we toetsen af rond lezen, spelling en wiskunde in alle leerjaren (1ste tot en met 6de leerjaar). Deze toetsen zijn methode-onafhankelijk en gebaseerd op de nieuwe leerplannen. De toetsen worden klassikaal afgenomen en bevatten een steekproef van de leerstof. Ze zijn gestandaardiseerd, d.w.z. de opgaven liggen vast, er is geen specifieke voorbereiding in de klas toegelaten, de periode en wijze van afname ligt vast. De scores worden vergeleken met die van een proefgroep.
Socio-emotioneel   Alles wat met gevoelens en sociale contacten te maken heeft, goed kunnen omgaan met andere mensen, met je eigen gevoelens en aangepast aan je leeftijd. Bv. pesten, misbruik, problemen rond scheiding, sociale vaardigheden aanleren, …
Studiekeuzebegeleiding   Hulp bij het kiezen van een juiste studierichting.
   
T
Toeters Toetsboekje voor Taal-en Rekenvoorwaarden, Schrijfmotoriek. Dit is de naam een test die afgenomen wordt in februari. De toets bekijkt de evolutie van kinderen op weg naar schoolrijpheid om te bepalen of de kleuter rijp is om in september over te gaan naar het 1ste leerjaar. Rijpheid heeft te maken met de denk- en taalontwikkeling en fijne motoriek. Deze toets wordt afgenomen door de leerkracht.
Deze toeters worden met de leerkracht, de zorgcoördinator, de GOK-leerkracht en het CLB besproken. We kijken dan ook naar sociale aspecten.
Toetsen LVS   Genormeerde toetsen van het Vrij CLB die over verschillende scholen in Vlaanderen afgenomen worden. Deze toetsen bevatten de basisleerstof voor spelling, lezen en wiskunde per leerjaar. Zo heeft de leerkracht een goed beeld over het kennen/kunnen en de evolutie van de leerlingen. Genormeerd = het kind wordt vergeleken met een grote groep leerlingen van dezelfde leeftijd van heel Vlaanderen.
TSO Technisch Secundair Onderwijs derde tot zesde jaar middelbaar onderwijs met algemene, technische en praktijkvakken.
Types buitengewoon onderwijs   Type 1: Buitengewoon onderwijs voor kinderen die iets minder verstandelijk begaafd zijn.

Type 2: Buitengewoon onderwijs voor kinderen die zwak verstandelijk begaafd zijn.

Type 3: Buitengewoon onderwijs voor kinderen met gedragsproblemen.

Type 4: Buitengewoon onderwijs voor kinderen met een lichamelijke handicap.

Type 5: Buitengewoon onderwijs voor kinderen die omwille van een langdurige ziekte geen onderwijs op hun school kunnen volgen.

Type 6: Buitengewoon onderwijs voor kinderen die blind of bijna blind zijn.

Type 7: Buitengewoon onderwijs voor kinderen met gehoorsproblemen.

Type 8: Buitengewoon onderwijs voor kinderen met leerstoornissen.

   
U    
   
V    
   
W
Welbevinden   Hoe voel ik me? Gevoelens kunnen verwoorden. Sociale vaardigheden aanleren.
   
X    
   
Y    
   
Z
Zorg   Sinds de vernieuwing in het schoolbeleid wordt de term “zorg” gebruikt voor alle hulp die aan kinderen aangeboden wordt. Deze hulp kan op leerlingniveau, klasniveau of schools niveau zijn. De verantwoodelijke heet zorgcoördinator.