De bevoegdheden

Schoolraad 2013 -2017

Gemeentelijk onderwijs GILO van Oosterzele

Om een goede en duidelijke samenwerking tussen schoolbestuur en schoolraad te verzekeren worden
de bevoegdheden en bevoegdheidsmateries en het recht op inlichtingen vastgelegd.

 Bevoegdheden en bevoegdheidsmateries

Overlegbevoegdheid

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over:

1. het opstellen of wijzigen van volgende regelingen:
a)         het schoolreglement;
b)         de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd,
evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement;
c)         het schoolwerkplan;
d)         het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB; 2° elk ontwerp van beslissing inzake:
a)         de jaarplanning van extra murosactiviteiten en parascolaire activiteiten;
b)         de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;
c)         de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten van de school en de scholengemeenschap.
d)         het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school;

2. Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering tussen schoolbestuur en schoolraad.
Het schoolbestuur nodigt de schoolraad schriftelijk uit met vermelding van plaats, datum, tijdstip en de agendapunten. Eventuele informatieve documenten worden als bijlage meegestuurd. De uitnodiging wordt ten laatste tien werkdagen voor de bijeenkomst overgemaakt aan de leden, uitgezonderd bij hoogdringendheid.

3. De afvaardiging van het schoolbestuur bestaat uit:

  • De burgemeester en de schepen van onderwijs of zijn afgevaardigde;
  • de directeur;
  • de verantwoordelijke ambtenaar of zijn afgevaardigde.

4. De schepen van onderwijs is ambtshalve voorzitter van de vergadering.

5. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen het schoolbestuur en de schoolraad.

Een akkoord veronderstelt een consensus over het betrokken punt.
Een akkoord wordt uitgevoerd door het schoolbestuur.
In geval van niet-akkoord neemt het schoolbestuur een eindbeslissing.
Van elke vergadering wordt een verslag opgemaakt door een administratief medewerker. In het verslag wordt uitdrukkelijk melding gemaakt van het resultaat van het overleg. Het verslag wordt ter kennis overgemaakt aan alle betrokkenen.

Adviesbevoegdheid

            Verplicht advies

 1. Het schoolbestuur vraagt de schoolraad advies over elk ontwerp van beslissing inzake:

1° de bepaling van het profiel van de directeur;

2° het studieaanbod;

3° het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe   instanties;

4° de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer;

5° de vaststelling van het nascholingsbeleid;

6° het beleid inzake experimenten en projecten.

7° het niet opnemen in de maximumfactuur van de bijdrage die aan ouders gevraagd wordt  voor verplichte kledij, die omwille van  een sociale finaliteit aangeboden wordt.

 1.  De vraag om advies wordt door het schoolbestuur schriftelijk gericht aan de voorzitter van de schoolraad.
 1. Het advies wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht en is gemotiveerd.Wanneer een advies niet wordt gegeven binnen een termijn van 21 kalenderdagen, die ingaat de dag na die van de adviesaanvraag, wordt het advies geacht gegeven te zijn.

  Deze laatste termijn wordt geschorst tijdens de herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie en tijdens de periode van 6 juli tot en met 15 augustus.

Een mondeling advies wordt door een afvaardiging van de schoolraad toegelicht op het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad, zodat het in de notulen kan worden opgenomen.

Het schoolbestuur kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het advies van de schoolraad.

Deze motivering wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen meegedeeld aan de schoolraad.

De termijn gaat in de dag na deze waarop de beslissing van het schoolbestuur wordt genomen.

Facultatief advies

 1. De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen.Het advies kan betrekking hebben op een onderwerp waarvoor advies is verplicht of waarover moet worden overlegd. Het schoolbestuur brengt in dat geval binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.
 1. De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De directeur brengt na ontvangst van een schriftelijk advies binnen de dertig dagen een met redenen omklede reactie uit in de vorm van een voorstel.

Verbodsbepalingen

De schoolraad is niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.

De door de schoolraad uitgeoefende advies- en overlegrechten hebben geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden waarover het ABOC  zich uitspreekt.

Recht op inlichtingen

De leden van de schoolraad hebben in functie van de uitoefening van hun advies- en overlegbevoegdheden, met uitzondering van het facultatief advies aan de directeur:

1° een algemeen informatierecht;

2° het recht op eigen verzoek of op vraag te worden gehoord.