Huishoudelijk reglement

HuishoudelijkreglementDeSchakel

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DE SCHAKEL

Toelichting

Het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, hierna het participatiedecreet genoemd, schept een wettelijk kader voor ouderparticipatie op school.

 1. Situering
  De “Ouderraad De Schakel”, verder de ouderraad genoemd, is een feitelijke vereniging, met als maatschappelijke zetel Gilo Oosterzele, Geraardsbergsesteenweg 69, 9860 Oosterzele
 1. Doelstelling
  De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders of daarmee gelijkgestelde voogden (hierna ouders genoemd) en de school. Het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen wordt steeds voor ogen gehouden.
  Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad ondersteunt het pedagogisch project van het schoolbestuur volledig.
  De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen. De ouderraad heeft als doel het participatief klimaat op school te stimuleren.

Om de algemene en specifieke doelstellingen te verwezenlijken:
-organiseert de ouderraad allerlei activiteiten van informatieve en vormende aard ( bv.  informatieve vergaderingen, debatten, uitgifte tijdschrift, ….);
– neemt zij allerlei initiatieven en belegt activiteiten die de samenwerking tussen de school en de ouders kunnen bevorderen (bv. medewerking aan projecten, leesouders, inrichten van mediatheek,…);
– belegt zij activiteiten van sociale en culturele aard om de ouderwerking op school vorm te geven en ook materieel te ondersteunen (bv. actie veilig verkeer, tekenwedstrijd, medewerking aan schoolfeest,. . .)

 1. Samenstelling

3.1. Elke ouder wiens kind(eren) regelmatig is (zijn) ingeschreven in de basisschool Gilo Oosterzele kan deel uitmaken van de ouderraad.

3.2. Alle ouders worden uitgenodigd op de algemene vergadering van de ouderraad. Alle leden van de ouderraad worden steeds uitgenodigd op de bijeenkomsten georganiseerd door de ouderraad.

3.3. De directeur en één of meer afgevaardigden van het personeel kunnen als toegetreden lid de school vertegenwoordigen op de bijeenkomsten van de ouderraad. Zij hebben een enkel raadgevende stem.

3.4. Het lidmaatschap vervalt automatisch:
– wanneer men geen enkel kind meer heeft ingeschreven op de school
– wanneer men schriftelijk te kennen geeft dat men geen deel meer wenst uit te maken van de ouderraad
– na een jaar non-activiteit als lid van de ouderraad

3.5. Ieder lid van de ouderraad heeft het volste recht – wanneer hij/zij wegens persoonlijke redenen van welke aard dan ook zich niet meer ten volle kan inzetten voor de ouderraad – zelfstandig te beslissen ontslag te nemen uit de ouderraad. Ontslagnemende leden worden geacht de voorzitter hiervan in kennis te stellen.

 1. Bestuur

4.1. De mandaten van voorzitter, een secretaris, een penningmeester worden gekozen door en uit de leden van de ouderraad, zij vormen het bestuur van de ouderraad.

4.2. Bovenstaande mandaten wordt opgenomen voor minimum één schooljaar en worden automatisch verlengd.

4.3. De leden van de ouderraad duiden de afvaardiging van de geleding ouders in de schoolraad aan. Dit gebeurt volgens democratische principes.

4.4. Het bestuur van de ouderraad staat in voor de jaarlijkse aanvulling en vernieuwing van zijn samenstelling.

4.5. Na een jaar non-activiteit of wanneer het bestuurslid geen kind meer heeft op de school, houdt het lid zijn van de ouderraad op te bestaan.

 1. Bevoegdheden van de ouderraad

5.1. De ouderraad kan op vraag van en ten behoeve van de schoolraad en op eigen initiatief, advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. De ouderraad vertegenwoordigt de ouders als groep in de schoolraad en bij de contacten met het schoolbestuur en de directie.

5.2. De ouderraad heeft informatie- en communicatieplicht naar alle ouders van de school.

5.3. De ouderraad heeft recht op informatie en inzage van de documenten rond de aangelegenheden die op de schoolraad besproken worden. De ouderraad kan hierover een advies  naar de schoolraad formuleren en dit via hun leden in de schoolraad.

5.4. De ouderraad kan op eigen initiatief een advies uitbrengen over aangelegenheden die niet onder de bevoegdheden van de schoolraad valt en enkel betrekking heeft op de leerlingen, personeel of ouders.

 1. Vergaderingen

6.1. De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de ouderraad.

6.2. De ouderraad vergadert ongeveer tweemaandelijks, na schriftelijke uitnodiging door de voorzitter, of telkens wanneer 1/3 leden daarom verzoeken.

6.3. De voorzitter verstuurt de uitnodiging naar haar leden. Ze bevat agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, het verslag van de vorige vergadering en zo nodig, bijbehorende documenten en nota’s.

6.4. De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter. Alle leden van de ouderraad kunnen vooraf agendapunten indienen.

6.5. De voorzitter roept, namens de ouderraad, minstens eenmaal per jaar een algemene vergadering bij elkaar. Op die algemene vergadering worden alle leden van de ouderraad uitgenodigd. De dagorde van de algemene vergadering bevat o.a. het verslag over het voorbije schooljaar, de kastoestand, toetreding van nieuwe ouderraadleden, een ontwerp van jaarprogramma en wijzigingen van de statuten.

 1. Besluitvorming

7.1. Bij het nemen van beslissingen wordt er gestreefd naar een consensus. Op verzoek of wanneer er geen consensus bereikt wordt, volgt een openbare stemming.

7.2. In bepaalde gevallen kan er overgegaan worden tot geheime stemming.

7.3. Bij individuele stemming geldt de eenvoudige meerderheid (de helft plus 1). Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter.

7.4. Afwezige bestuursleden kunnen zich bij volmacht door een ander lid laten vertegenwoordigen.

7.5  Persoongebonden materie wordt niet besproken op een vergadering.

 1. Verslaggeving en communicatie

8.1. De secretaris staat, samen met de voorzitter, in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de vergaderingen naar alle bestuursleden van de ouderraad.

8.2. De ouderraad is verantwoordelijk voor de verslaggeving van zijn activiteiten en het bekendmaken van zijn standpunten aan alle ouders van de school.

8.3. De ouderraad zorgt voor de communicatie van haar werking en beslissingen naar het personeel en alle ouders van de school via de Gilo-info.

9. Financiën

9.1. De ouderraad staat zelf in voor het verwerven van financiële middelen om haar beheers- en werkingskosten te dekken. Dit kan door het organiseren van allerlei activiteiten en door een beroep te doen op subsidies vanwege lokale raden of instanties.

9.2. De financiële middelen van de ouderraad worden maximaal ingezet ten behoeve van alle kinderen van de school, voor zover zij rechtstreeks of onrechtstreeks ten goede komen aan het pedagogische beleid waarvoor de school staat. Dit gebeurt in een onderling akkoord tussen de schooldirectie en de ouderraad.

9.3. De financiële middelen worden autonoom en transparant beheerd door de ouderraad. Het bijhouden van de kas, gebeurt door de penningmeester. Hij/zij heeft, samen met een ander bestuurslid, een volmacht op de rekening van de ouderraad.

9.4. Alle inkomsten en uitgaven worden in een kasboek ingeschreven. Van elke uitgave wordt een bewijs bijgehouden. Het saldo dient positief te blijven.

9.5. Op elke vergadering wordt een overzicht gegeven van de financiële toestand van de ouderraad.

9.6. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengen.

Wijziging huishoudelijk reglement
Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan ten allen tijde gebeuren en overeenkomstig de besluitvorming.

Ontbinding van de ouderraad
In geval van ontbinding om gelijk welke reden, zullen de financiële middelen en bezittingen na overleg met de directie ten goede komen aan de werking van de school waaraan de ouderraad verbonden was.

Veerle Michiels
voorzitter

Jan Tuyaerts                               Saskia Demey
secretaris                                     penningmeester

Geef een reactie