Leerlingenvervoer

Geachte ouders schoolbus

Het zal U ongetwijfeld niet ontgaan zijn dat de staatsfinanciën dringend moeten gesaneerd worden. Ook de lokale overheden moeten in dit verband inspanningen leveren. Als kleine gemeente wordt ook Oosterzele geconfronteerd met minder gunstige inkomensprognoses en toenemende financiële verplichtingen opgelegd door de hogere overheid (brandweerhervorming, pensioenlasten van gemeente- en politiepersoneel, ….). Dat noopte ons ertoe voor de komende legislatuur een grondige afweging te maken van de baten en kosten van de verschillende gemeentelijke initiatieven, wil Oosterzele  gezonde gemeentefinanciën blijven behouden en geen lasten naar de toekomst verschuiven.

Gelet op dit strakke financiële kader is het College van Burgemeester en Schepenen  spijtig genoeg gedwongen geweest prioriteiten te stellen en te besluiten om vanaf 1 september 2013 een einde te maken aan het schoolbusvervoer voor de gemeentelijke scholen.

Bijgevolg kan schoolbusvervoer in de andere netten vanaf die datum niet langer beschouwd worden als sociaal voordeel. Deze kosten liepen onverantwoord hoog op per kind per schooljaar!

Die besparing maakt het mogelijk op andere vlakken de schoolgaande jeugd in onze gemeente te blijven ondersteunen. Uiteraard zullen wij blijvend zorg besteden aan veilige schoolomgevingen, waarvoor wij in het recente verleden grote inspanningen hebben gedaan. De voor- en naschoolse opvang op  verschillende locaties blijft  behouden. Wij zullen verder de aanschaf van verkeersvriendelijke kledij (fluovestjes en helmen, …) financieel ondersteunen. Andere gemeentelijke initiatieven zoals de bibweek, de milieuweek, het cultureel aanbod voor de jeugd kunnen eveneens gevrijwaard worden.

Wij zijn er ons van bewust dat deze bezuiniging ongetwijfeld van sommige leerlingen en hun ouders inspanningen zal vergen,  maar wij willen in het kader van duurzaamheid ook in het leerlingenvervoer volop gaan voor het STOP-principe (stappen, trappen, openbaar vervoer, personenwagens). Wij durven daarom uw begrip vragen voor deze maatregel die wij genomen  hebben  met het globale lange termijn welzijn van onze gemeente voor ogen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het college van burgemeester en schepenen:

In opdracht:  

Borchert Beliën                                                                                            Johan Van Durme
gemeentesecretaris                                                                                     burgemeester